My education

(English version futher down)

Många fråger vad det är jag ska studera och det är svårt att förklara då det är en yrkesutbildning (erhvervsuddannelse) och det är företagen i regionen som bestämt vad man ska lära sig!

Alltså har jag hittat lite text om utbildningen som ni kan läsa här!

Man ska kunna arbeta som automationstekniker med arbetsuppgifter såsom programmering och applicering av inbyggda industriella styrsystem (PLC-system) och robotar samt underhåll, service, IT-baserade kommunikationslösningar, anpassningar och dokumentation av automationssystem med hänsyn till produktionsekonomi, elsäkerhet och maskindirektiv.

Elteknik i kombination med automation inriktas mot avancerad produktion. Massproduktion ersätts av högt specialiserad tillverkning i små kundanpassade serier.
Företagen söker underhållsingenjörer, instrumenttekniker, konstruktörer och programmerare med kunnande inom automation och processteknik.
På arbetsmarknaden råder brist på kunskaper om styrsystem, industriella nätverk, elkonstruktion och informationsteknologi.

Följande ämnen ingår i utbildningen: (Siffran är antal veckor) Ämnen som är markerat med * är dom jag har nu.
Vi har en lite annorlunda betygsskala:

  • IG = Inte Godkännt
  • G = Godkännt
  • VG = Väl Godkännt

Matematik (A & B gymnasienivå)  (VG)

Project Management 5
– Presentationsteknik
– Technical English
– Projektmetodik D
– Dokumentation

Elteknik 6(VG)

– El-inriktad matematik. Formelberäkningar, ekvationslösningar, trigonometri.
– Ellära, lik-, enfas- och trefas växelström
– Mätteknik

CAD med ritteknik 4
– Ritteknik
– AutoCAD / Elprocad (G)
– Eplan*

Datorstödd produktion – PLC 4 (G)
– Styrteknik
– PLC-system
– Programmering
– Programmeringsverktyg

Miljö- och kvalitetssäkring 3
– Kvalitetssystem
– Miljöledningssystem

Dator-/Nätverksteknik 5
– PC, system och hårdvara
– Praktisk datakommunikation
– Nätverkstopologier
– Databaser
– Klientoperativsystem

Ekonomi och entreprenörskap 3 (VG)
– Företagsekonomiska termer
– Företagsformer och juridiska begrepp

Automationssystem 8
– Mät- och reglerteknik
– Pneumatik
– Digitalteknik
– Servoteknik
– Mätning och reglering

Automation och programdesign 11 *
– Styrsystem / programmering
– Programmeringsverktyg
– Systemlösningar
– Simulering
– Operatörsterminaler
– Motordrift och positionering
– El-konstruktion och installation
– Fältbussteknologi – Profibus – ASI
– CE-märkning och EU-direktiv
– Säkerhetssystem
– Överordnade system – HMI

Robotteknik 5 (VG)
– Begrepp, handhavande och säkerhet
– Programmeringsverktyg
– Programmering
– Robotteknik

Examensprojekt 4
Den studerande skall genom ett examensprojekt tillämpa sina i tidigare kurser förvärvade kunskaper
och sammanfatta, dokumentera och redovisa såväl enskilt som i grupp. Projektet skall av handledaren
läggas fram som ett problem som skall lösas inom en angiven tidsram och därefter skall handledaren
agera beställare. De studerande bildar själv grupper med olika ansvarsområden för projektets
genomförande samt utser projektledare och avhåller projektmöten.

Lärande i arbete (Praktik) 22
Fördelat på 10 veckor årskurs 1 och 12 veckor i årskurs 2.
Under den delen av utbildningen som skall vara lärande i arbete – LIA, skall den studerande omsätta
och utveckla de kunskaper som ingår i utbildningskonceptet. Den studerande skall också erhålla ett
helhetsperspektiv inom yrkesområdet samt utveckla förmågan att självständigt och i lag lösa uppkomna problem. Vidare skall den studerande förstärka kriterier som initiativförmåga, kreativitet och flexibilitet. Den studerande skall dessutom kunna tillämpa gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter.

Many people ask what it is, I’m studieng and it is difficult to explain since it is the companies in the region that specify what to learn!

So, I have found some text about the education you can read here!

Individuals should be able to work as automation tecnicians/engineers of tasks such as programming and application of built-in industrial control (PLC systems) and robots as well as maintenance, service, IT-based communications, adjustments and documentation of automation systems in the light of Industrial Management, electrical safety and Machinery.

Electrical engineering in combination with automation oriented towards advanced production. Mass production is replaced by highly specialized production in small customized series.
The companies are seeking service engineers, instrumentation designers and programmers with expertise in automation and process technology.
On the labour market there is a lack of knowledge of control systems, industrial networks, electric design and information technology.

The following topics are included in the training: (The figure is the number of weeks) The topics marked with a * are those I’m doing now.

We have the possibility of tree grades:

  • IG = Not approved
  • G = Approved
  • VG = Well Approved

Mathematic  (VG)

Project Management 5
– Presentation
– Technical English
– Project
– Documentation

Elteknik 6 (VG)
– Electricity-oriented mathematics. Formular calculations, equations, trigonometry.
– Electricity, like, single-phase and three phase alternating current **
– Measurement Technology

CAD drawing technic 4 (G)
– Drawing technic
– AutoCAD / Elprocad** (Computer programs)
– Eplan* (Computer program)

Computer-aided production – PLC 4 (G)
– Control
– PLC system
– Programming
– Programming tools

Environmental and quality assurance 3
– Quality
– Environmental Management

Computer and Network technic 5
– PC, systems and hardware
– Practical information
– Network
– Databases
– Client Systems

Economy and Entrepreneurship 3 (VG)
– Business terms
– Company forms and legal concepts

Automation system 8
– Measurement and control
– Pneumatic
– Digital technology
– Servo
– Measurement and regulation

Automation and software 11 *
– Control Systems / Programming
– Programming
– System solutions
– Simulation
– Operation terminals
– Motor service and positioning
– Eletric-construction and installation
– ASI
– CE mark and the EU Directive
– Generators
– Overriding system – HMI

Robotics 5 (VG)
– Concepts, management and security
– Programming
– Programming tool
– Robotics

Examensprojekt 4
The student, through a examensprojekt apply their previous courses in the knowledge acquired
and summarize, documenting and accounting for both single and in groups. The project will be the supervisor
presented as a problem to be solved within a specified time frame, after which the supervisor
act holders. The students form itself groups with different responsibilities for the project
implementation and to appoint a project manager and refrain project.

Learning in work (Internships) 22
By type of 10 weeks grade 1 and 12 weeks in grades 2.
During that part of education to be learning at work – LIA, the students translate
and develop the skills that are included in education. The student must also obtain a
holistic approach in the vocational and develop the capacity to independently and in teams to solve emerging problems. In addition, the students reinforce the criteria of initiative, creativity and flexibility. The student must also be able to apply existing environmental and safety regulations.

One thought on “My education”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About a family with 3 countries in their hearts: Denmark, Sweden & China!